Ban quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ Cao Măng Đen

 

- Trụ sở chính: Km2 - Tỉnh lộ 676- xã Đắk Long - huyện KonPlông - tỉnh KonTum

 

- Điện thoại: 0260.3848999

 

- Fax: 0260.3848999

 

- Email: bqlkhunongnghiepmangden@gmail.com

 

Bản Đồ: