Trung tâm được UBND tỉnh Kon Tum thành lập tại quyết định số 87/QĐ-UBND, ngày 16/02/2017 của UBND tỉnh Kon Tum, là đơn vị sự nghiệp công lập trưc thuộc Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen.

Trung tâm hoạt động theo Luật giáo dục nghề nghiệp và Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

 

 

Lớp học nghề Trồng lúa

 

 


 

Lớp học nghề Chăn nuôi trâu bò

 

 

 

 

Lớp học nghề Trồng Ngô

 

 

           

                 Lớp học nghề Nề cốt thép                                                                          Lớp học nghề Mộc dân dụng

 

 

Trung tâm có chức năng nhiệm vụ: Đào tạo và chuyển giao các ngành nghề nông nghiệp công nghệ cao, đào tạo nghề Cho Lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ (gồm các nhóm nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp) theo đơn đặt hàng các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu.