Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của ...

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 64/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh Kon Tum về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày đăng: 16-09-2021

Nghị định 60/NĐ-CP ngày 21/6/2021

Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày đăng: 16-09-2021

Quyết định 468/QĐ-UBND ngày 06/05/2019 của UBND ...

Về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen

Ngày đăng: 07-01-2020

Quyết định 982/QĐ-UBND, ngày 28/09/2017 của ...

Quy định thực hiện chính sách Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen

Ngày đăng: 09-10-2017

Quyết định 738/QĐ-BNN-BKH

Ngày đăng: 13-09-2017

Quyết định 66/2015 QĐ/TTg của Thủ tướng chính ...

Quy định, tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận vùng Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Ngày đăng: 23-08-2017